Obwodnica Nysy. Otwarcie w poniedziałek.

W dniu 05.06.2017 roku o godzinie 15:00 odbędzie się ceremonia otwarcia części obwodnicy Nysy w śladzie drogi krajowej nr 46. W tym dniu oddany do ruchu publicznego zostanie odcinek od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km. Faktyczne dopuszczenia obwodnicy dla ruchu publicznego przewidywane jest na godzinę 17:00.

W ramach inwestycji zrealizowano 4 obiekty mostowe, 1 węzeł, 2 ronda i trasę zasadniczą w przekroju dwujezdniowym. Zrealizowano kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wykonano drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunukacyjnej), zrealizowano oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy WC2 o długości całkowitej 115,28 m. Wiadukt ten przekracza łącznie 3 tory kolejowe (2 linie kolejowe) i jest wykonany w technologii betonu sprężonego.

Wartość robót budowlanych na oddawanym odcinku obwodnicy to ponad 114,5 miliona złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020 na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 relacji Opole – Kłodzko ma większe znaczenie komunikacyjne z uwagi na natężenie ruchu. Odcinek ten jest również mniej skomplikowany pod względem technicznym od części obwodnicy w śladzie DK 41.Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego udało się zakończyć roboty na tym odcinku w terminie krótszym o 4 miesiące.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

– przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,

– oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,

– skrócenie czasu podróży

– poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,

– zmniejszenie ryzyka wypadków,

– oszczędności paliwa,

– zapewnienie komfortu jazdy,

– ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,

– przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,

– skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.